Adatkezelési tájékoztató

ügyfelek részére

 1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Vass és Társa Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 2534 Tát, Bécsi út 1/B.

Cégjegyzékszám: 11-09-003507

Adószám: 11192217-2-11

Honlap: www.bau-mix.hu

Email: info@bau-mix.hu

Telefon: 06-33-444-246

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló vonatkozó általános jogszabályok
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR vagy Általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatörvény)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)
 1. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Felügyeleti hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, így Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

 1. Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
 7. az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
 1. Az adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését úgy végzi, amennyiben legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
 1. Adatkezelési tevékenységek
 1. Ajánlat kéréshez kapcsolódó adatkezelés

 A kezelt személyes adatok

 Adatkezelés célja

Az ajánlatkérő ügyfél neve, címe, email címe, telefonszáma

Ajánlat készítése

Kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama: Ptk. 6:22. § alapján 5 év (amennyiben nincs megrendelés, akkor az ajánlat adástól számított 6 hónap múlva törlésre kerülnek ezek az adatok)

 1. Termék vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

 A kezelt személyes adatok

 Adatkezelés célja

 Az ügyfél neve, címe

Megrendelés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama: Ptk. 6:22. § alapján 5 év

 1. Termék szállításához kapcsolódó adatkezelés

A kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Az ügyfél szállítási címe (amennyiben szükséges)

Termék kiszállítása

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama: Ptk. 6:22. § alapján 5 év

 1. Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

 A kezelt személyes adatok

 Adatkezelés célja

Az ügyfél neve, címe, adószáma (céges ügyfél esetén)

Számla kiállítása

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Áfatörvény 159. § (1) bekezdése

Az adatkezelés időtartama: Sztv. 169. § (1) bekezdése alapján 8 év

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Az Adatkezelő az adatkezelés során Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő csakis olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. Az Adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza.

Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezelési tevékenységei során:

 • szerverszolgáltató: DotRoll Kft. (Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3- 5., cégjegyzékszám: 01-09-882068)
 • könyvelés: Judikont Könyvelő és Ügyviteli Szolgáltató Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Irinyi János utca 24.; cégjegyzékszám: 11-09-006218)

Az Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat hatóság, bíróság, vagy más állami szerv számára. Az Adatkezelő részéről törvényi kötelezettség alapján adattovábbítás történik a következő állami hatóságok felé:

 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerverszolgáltató szerverén tárolja. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférés naplózva van, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
 • A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, és az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 • A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy egyéb elérhetőségét). Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 • A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül feldolgozza, és az érintett által megadott elérhetőségre küldi meg.

 • A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

 • A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
 • az érintett, a személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak érvényesítésével kapcsolatosan az Adatkezelőhöz is fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.
 • az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulhat a következő Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

telefon: +36 (1) 391-1400

honlap: www.naih.hu

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • bírósági eljárás kezdeményezése: az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek)
 1. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt szükség van. Az érintett kérésére az Adatkezelő megküldi az érintettnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát, az érintettel közösen egyeztetett formában.

Adatkezelési tájékoztató cookie-k (sütik) használatáról

 

 

 1. Az Adatkezelő megnevezése

 

Adatkezelő: Vass és Társa Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 2534 Tát, Bécsi út 1/b.

Cégjegyzékszám: 11-09-003507 

Adószám: 11192217-2-11

Honlap: www.bau-mix.hu

Emailinfo@bau-mix.hu

Telefon: +36-33-444-246

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló vonatkozó általános jogszabályok
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR vagy Általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

 

 1. Mik azok a cookie-k ("sütik")?

Amikor Ön, az Adatkezelő 1. pontban megjelölt honlapjára látogat, egy kisméretű file, ún. "cookie" (süti, a továbbiakban: cookie, vagy süti) kerül az informatikai eszközére (pl.: számítógép, laptop, tablet, mobiltelefon, a továbbiakban: eszköz), mely többféle célt szolgálhat. Az Adatkezelő által alkalmazott egyes sütik elengedhetetlenek a honlap megfelelő működéséhez, mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon a honlap. Néhány süti csak átmeneti és eltűnik a böngésző munkamenetének bezárásával, de vannak olyanok is, melyek huzamosabb ideig az eszközön maradnak.

 

 1. A sütik célja és az adatkezelés jogalapja
 • A honlap fejlesztése.
 • Az Érintett navigációjának megkönnyítése a honlapon és a honlap funkcióinak elérésnek biztosítása.
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések készítése arról, hogy Ön a honlap mely részeit látogatja.
 • Célzott hirdetések elhelyezése, hogy az Ön számára releváns ajánlatokat jeleníthessük meg.
 • Az esetleges rosszindulatú informatikai tevékenységek azonosítása és elhárítása.

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Ön hozzájárulása

 

 

 

 

 1. A sütik típusai

 

Statisztikai süti

Ezen süti segítségével az Adatkezelő információt gyűjt arról, hogy látogatói hogyan használják weboldalát (pl.: Ön melyik aloldalt nézte meg, mely részére kattintott, hány aloldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek, stb.). Ezt annak érdekében tesszük, hogy a honlapunkat az Ön igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani. Teljesítménymérés érdekében weboldalunk minden honlap felkeresés esetén harmadik fél általi sütiket is használ, melyek segítségével nyomon követjük, hogy a honlapot hányan látogatják, és milyen tartalmakat keresnek fel. Minden információt anonim módon tárolunk és a látogatók viselkedésének elemzésére használjuk, hogy még magasabb színvonalú élményt tudjunk biztosítani látogatóinknak. A honlap az alábbi szolgáltatók sütijeit használja:

 

Süti megnevezése

A sütit biztosítja

Időtartam

_ga

bau-mix.hu

2 év

_gat

bau-mix.hu

1 nap

_gid

bau-mix.hu

1 nap

collect

google-analytics.com

Munkamenet alatt

_osm_totp_token

openstreetmap.org

1 nap

euCookie

bau-mix.hu

6 nap

 

 1. A sütik révén gyűjtött és kezelt adatok köre

Az általunk alkalmazott sütik önmagukban nem tudják az Ön személyét beazonosítani. A sütik által az Ön eszközéről, illetve az Ön által használt böngészőjéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük:

 • az Ön által használt IP-cím,
 • a használt böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői,
 • a látogatás pontos időpontja,
 • a weboldalon használt funkció vagy szolgáltatás,
 • a weboldalon töltött idő,
 • az előzőleg látogatott honlap címe.

 

 1. Az adatok megőrzése

Az Adatkezelő által alkalmazott sütik az 5. pontban megjelölt ideig kerülnek elhelyezésre az Ön eszközén, mely a 10. pont szerint módosulhat az Ön döntése alapján.

 

 1. Adatbiztonság a sütik kezelés során

Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerverszolgáltató szerverein tárolja. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen, például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférés naplózva van, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá. A rögzített adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó munkatársai férhetnek hozzá a fenti célok biztosítása érdekében.

 

 1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatkezelés során Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő csakis olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. Az Adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza. Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe ezen adatkezelési tevékenysége során:

 • honlap üzemeltetés, fejlesztés és szerverszolgáltató: DotRoll Kft. (Székhely: 1148 Budapest Fogarasi út 3-5., cégjegyzékszám: 01-09-882068).

 

Az Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat hatóság, bíróság, vagy más állami szerv számára.

 

 1. A "sütik beállításának" ellenőrzése, a "sütik" letiltása

A különböző böngészők engedélyezik a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezett beállításként elfogadja a sütiket, de ezeket a beállításokat Ön megváltoztathatja, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket újból. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

 

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a honlap használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára, a honlap ez esetben a tervezettől eltérően funkcionálhat a böngészés során.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
 • A személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak érvényesítésével kapcsolatosan az Adatkezelőhöz is fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.
 • A személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (cím: 1125 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; honlap: naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu)
 • Bírósági eljárás kezdeményezése: amennyiben személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek)

 

 1. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve újonnan felfedezett információbiztonsági kockázat miatt szükség van.

Elérhetőségek

Vass és Társa Kereskedelmi Kft

2534 Tát, Bécsi út 1/b.
Tel/Fax: +36 33 444 246
Email: info@bau-mix.hu
Adószám: 11192217-2-11

Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 08:00-17:00
Szombat: 08:00-13:00
Vasárnap: zárva

Cégünk a Tatabányai Törvényszék Cégbíróságánál van bejegyezve 11-09-003507 cégjegyzékszámon.

Honlapunkon cookie-kat (sütiket) használunk, melyek használatáról bővebben az adatkezelési tájékoztatónkban olvashat. Adatkezelési tájékoztató

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás